حریف شده كند.ایزاك نیوتن
ایزاك نیوتن در سال 1642 در انگلستان بدنیا آمد.پدرش دو ماه قبل از متولدشدنش درگذشته بود. زمانی كه ایزاك 3 ساله بود مادرش دوباره ازدواج كرد،واو نزد مادربزرگش باقی ماند. او علاقه ای به مزرعه خانوادگی نداشت،به همین جهت او برای تحصیل به دانشگاه كمبریج فرستاده شد.

ایزاك تنها چند ماه بعد ازمرگ گالیله متولد شد،یكی از بزرگترین دانشمندان تمام قرن ها. گالیله ثابت كرده بود كه این سیاره ها هستند كه به دور خورشید می چرخند و نه بدور زمین،آمطور كه عموم مردم می اندیشیدند. ایزاك نیوتن به دستاوردها و اكتشافات گالیله و دیگران بسیار علاقمند بود. ایزاك فكر می كرد كه عالم هستی مثل ماشینی عمل می كند كه قوانین كم و ساده ای بر آن حاكم است.

و همانند گالیله بر این اندیشه بود كه ریاضیات راهی ست برای اثبات و بیان این قوانین.نیوتن یكی از بزرگترین دانشمندان دنیا بود چون هم ایده و اندیشه های خود را حفظ كرده بود و هم از اندیشه های دیگر دانشمندان بهره میگرفت تا تصویری از كاركرد عالم بدست آورد. ایزاك نحوه كار جهان را با ریاضیات می داد،او قوانین حركت و جاذبه را فرمولبندی كرد.این قوانین فرمولهای ریاضی هایی هستندكه حركت اشیا هنگامی كه بر آنها نیرویی وارد میشود را توضیح میدهند.

هنگامی كه ایزاك به عنوان پروفسور ریاضیات در دانشگاه تدریس می كرد،مشهورترین كتابش،را منتشر كرد. او 3 قانون مهم را در مورد حركت اشیا در این كتاب آورده است. سپس او تئوری ها و نظراتش را در مورد جاذبه تشریح كرد.

جاذبه نیرویی است كه باعث میشود اشیا به طرف زمین كشیده شوند. مثلا اگر مدادی از میز به پایین سقوط كند بر روی كف اتاق می افتد نه روی سقف.

ایزاك همچنین در این كتابش از قوانینش استفاده كرد تا نشان دهد كه سیارات در یك مدار بیضوی شكل بدور خورشید میگردند نه مداری دایره ای نیوتن از سه قانون برای بیان حركت اجسام استفاده كرد. كه از آنها به قوانین نیوتن اسم برده میشود.

قانون اول میگوید كه جسمی كه نه كشیده شود و نه هل داده شود،همچنان باقی می ماند ویا حركتش را برخط مستقیم با سرعت ثابت ادامه می دهد.

فهمیدن این مطلب كه یك دوچرخه بدون اینكه كشیده شود ویا هل داده شود بدون حركت می ماند ساده است،اما فهمیدن اینكه جسمی بدون كمك به حركتش ادامه دهد مشكلتر به نظر می رسد. دوباده به دوچرخه فكر كنید، اگر كسی در هنگام دوچرخه راندن قبل از توقف دوچرخه ازآن پایین بپرد چه اتفاقی می افتد؟ به حركتش ادامه میدهد یا می افتد.

تمایل یك جسم به بی حركت باقی ماندن ویاادامه حركت در یك خط مستقیم با سرعت ثابت اینرسی خوانده میشو د.

قانون دوم F=MA

نیرو = جرم شتاب بیان میكند كه چگونه نیرویی بر جسمی عمل میكند اگر شخصی سوار بر دوچرخه پدال آن را به جلو فشار دهد دوچرخه به سمت جلو میرود،واگه شخصی دوچرخه را از پشت بگیرد و به جلو هل دهد شتاب دوچرخه افزایش می یابد.اگر دوچرخه سوار ترمز را فشار بدهد از سرعتش بآرامی كم میشود واگراو فرمان دوچرخه را به سمتی به گرداند،مسیرآن عوض خواهد شد.

قانون سوم می گویداگر جسمی كشیده شود یا هل داده شود،همین جسم در مسیرمخالف به همان اندازه میكشد و یا هل خواهد داد.

شخصی جعبه ای را بلند میكند،برای این كار نیرویی صرف كرده است جعبه سنگین است به این دلیل كه،همان مقدار نیرو را به دستهای بلندكننده وارد میكند. این وزن از طریق پاهای فرد به زمین منتقل میشود،زمین هم به همان اندازه به پاهای فرد نیرویی به سمت بالا وارد می كند. اگر زمین نیروی كمی را به شخص وارد كند،شخص بلندكننده می افتد. و اگر كف زمین نیروی زیادی وارد كند شخص به پرواز در خواهدآمد.

بیشتر مردم وقتی به نیوتن فكر میكنند،اون رو زیر یك درخت سیب در حال افتادن سیب می بینند.زمانی كه نیوتن سیب راهنگام افتادن دید به فكر حركت خاصی افتادـجاذبه. نیوتن فهمید كه جاذبه نیروی جذب كننده ای ست بین دو جسم. او همچنین دانست كه اجسام با جرم بیشتر نیروی جاذبه بیشتری را اعمال می كنند،یا به بیان دیگری اجسام كوچكتر را به سمت خود می كشند.این همان دلیلی است كه سیب به خاطر آن به سمت زمین می افتدبه جای رفتن به هوا،واینكه چرا مردم در آسمان شناور نیستند ایزاك در مورد جاذبه وسیب اندیشید. او فكر می كرد كه ممكن است جاذبه به زمین واشیای بر روی آن محدود نشود چه می شوداگر جاذبه در ماه واطراف آن وجود داشته باشد؟ ایزاك نیرویی كه لازم بود تا ماه به دور زمین بگردد را محاسبه كرد.وسپس با نیرویی كه موجب افتادن سیب شده بود،مقایسه كرد.بعد از پذیرفتن این واقعیت كه ماه بسیار از زمین دور است،و جرم بسیار بیشتری دارد،او متوجه شدكه نیروها مساوی است.ماه توسط نیروی جاذبه زمین به دور مدار زمین نگه داشته شده است محاسبات نیوتن درك مردم از عالم را تغییر داد.كسی تا آن زمان نمی توانست بگوید كه چرا سیارات در مداراتشان مانده اند؟. چه چیزی آنها را نگه داشته است؟ پنحاه سال قبل از اینكه نیوتن متولد شود تصور مردم براین بود كه سیاره ها توسط سپرهای نامرئی نگه داشته شده است.ایزاك ثابت كردكه آنها توسط جاذبه خورشید نگه داشته شده اند.همچنین او نشان داد كه نیروی جاذبه به فاصله و جرم دو جسم بستگی دارد او اولین كسی نبود كه فهمید مدار سیارات حلقوی نمی باشد،بلكه بیشتر بیضوی شكل هستند.